Impressie Mid Term Event Slim op weg

Mooie resultaten door publiek-private samenwerking

Midtermevent

Een impressie van een inspiratiemiddag over de bereikbaarheid van de regio in het bijzijn van een mix van trioleden, bestuurders, projectleiders van overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vervoerders.

Halverwege het programma van Slim op weg van de regio Arnhem Nijmegen was er op 6 februari een terugblik op de resultaten die inmiddels bereikt zijn en werd benoemd hoe de bestaande lijn kan worden voortgezet. De gezamenlijke overheden (Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen) zetten in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijssector allerhande maatregelen in om de bereikbaarheid in de regio Arnhem Nijmegen beter te benutten. Zo zoomde HID Nelly Kalfs van Rijkswaterstaat Oost-Nederland in op de samenwerking van de gezamenlijke wegbeheerders om te zorgen voor een soepele verkeersdoorstroming. Met de instelling van een nieuwe beheerorganisatie wordt daarmee het programma ook mooi doorgezet na 2017 (einde van het programma van Beter Benutten Vervolg).

Grote rol ligt bij bedrijfsleven

Er is ook een grote rol weggelegd bij het bedrijfsleven, zo vertelde Bernard de Graaf, CEO Rupro Beheer BV en lid van het bestuurlijk trio van de regio Arnhem – Nijmegen en bestuurslid / portefeuillehouder mobiliteit bij VNO-NCW Midden: ‘Als gevolg van de verwachte groei van het aantal files in regio, is bij werkgevers de noodzaak om aan de slag te gaan met mobiliteit heel duidelijk. Zo zetten we de mobiliteitsmakelaar Bert Jan Huegen in, specialist op het gebied van mobiliteit; hij heeft al veel werkgevers in de regio gesproken en  ideeën opgehaald. Daarnaast zijn er ook veel regionale aandachtspunten zoals de Pleijroute en de A15. De goede verhalen en best practices die er zijn, willen we ook meer delen met werkgevers. Aantrekkelijk werkgeversschap, arbeidsvoorwaarden, filetijd, werk-privébalans van medewerkers, MVO; het zijn allemaal zaken die bij de moderne tijd van werkgeversschap horen. En er gebeurt al veel in de regio. Steeds meer werkgevers staan hier open voor en komen in contact met VNO-NCW. Zo stimuleren we dat medewerkers meer gaan fietsen, park&ride,  app groepen om samen te reizen’.

Samen door na 2017

Gedeputeerde Conny Bieze schetste een beeld van waar we staan in het programma en waar we naar toe willen met slimme mobiliteit na 2017. ‘In deze aanpak gaat het vooral om een gebiedsaanpak. Dat betekent dat we in specifieke gebieden in de regio Arnhem Nijmegen een gecombineerde aanpak inzetten rond de problematiek. Denk aan het gebied Heijendaal in Nijmegen waar veel studenten zijn en medewerkers van de RU en het Radboudziekenhuis naar dezelfde plek reizen. Studenten, werkgevers/werknemers, bewoners, al deze doelgroepen benaderen we heel gericht met onze aanpak. En gedragsverandering speelt daarbij een belangrijke rol. In de nabije toekomst willen we samen met vervoerders mobiliteitsdiensten gaan aanbieden, dus dat reizigers van A naar B kunnen reizen bijvoorbeeld met de inzet van deelauto’s of deelfietsen. Ook logistiek vervoer heeft onze aandacht. Daarnaast is Talking traffic, het verkeer dat kan communiceren met verkeerslichten, een belangrijk thema waar we mee bezig zijn en dat vraagt om grote investeringen. Over het verankeren van dit gedachtengoed na 2017 zijn samen met de Minister van IenM afspraken gemaakt. Zo gaan we een regionale mobiliteitsvisie opstellen en gaan we de gebiedsaanpak en samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen intensiveren.’

Uniek kijkje in keuken

Afgesloten werd met een mooie inspiratiesessie door Ap Dijksterhuis (hoogleraar Sociale Psychologie, RU Nijmegen) over wat er gebeurt als mensen, weggebruikers en reizigers keuzen maken. Ook was er gelegenheid om kennis te maken met de verkeerscentrale. De aanwezigen konden een kijkje in de keuken nemen, een uniek moment om te zien wat er gebeurt achter de schermen van de Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland.

Meer informatie bij Johan Leferink en Miriam Kisters