A50/A326: Rijk en regio werken aan aanpak rond het traject Paalgraven-Bankhoef (Oss-Nijmegen)

Samen zorgen voor betere bereikbaarheid en doorstroming

knooppunt bankhoef

Rijk en regio werken aan de verbetering bereikbaarheid en veiligheid A50/A326 tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef (Oss-Nijmegen). Eerder is al in MIRT-overleggen, meerjarenafspraken tussen Rijk en regio, afgesproken om de ontwikkelingen in mobilteit op dit traject op de A50/A326 actief te volgen gezien de drukte op de weg en vanwege de veiligheid. In het coalitieakkoord van Provincie Gelderland is Bankhoef opgenomen om te komen tot een structurele oplossing voor het verkeersprobleem en de samenhang met de ruimtelijke en mobiliteitsontwikkeling voor de toekomst.

Recent is onderzoek uitgevoerd naar zowel de verkeers- als mobiliteitssituatie op dit traject. Dit onderzoek is geïnitieerd door een ambtelijke werkgroep; een vertegenwoordiging van provincie Gelderland, Brabant, gemeenten Wijchen, Beuningen en Oss, Rijkswaterstaat Oost en Zuid, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De onderzoeksuitkomsten geven aan dat er sprake is van een groeiend probleem op het gebied van de doorstroming, en dit zal ook in de toekomst nog blijven bestaan.

Rijk en regio werken samen plan van aanpak uit

In een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg is op basis van de onderzoeksuitkomsten besloten om via drie sporen te komen tot een uitwerking van de aanpak:

  • Slimme ITS oplossingen op en rond Bankhoef en de A326/A50,
  • Kleinschalige slimme infrastructurele toevoegingen zoals weefvakken en verlenging van op- en afritten;
  • Scope opstellen voor MIRT onderzoek, als voorbereiding op een toekomstige MIRT-verkenning.