Wethouders mobiliteit werken stapsgewijs naar mobiliteitsvisie regio

Structurele samenwerking met 19 gemeenten

Velperbroek

Wat willen wij met mobiliteit? Wat zijn probleempunten in de regio? Wat is onze visie hierop? De antwoorden op deze vragen wil de regio Arnhem Nijmegen vastleggen in een regionale mobiliteitsvisie. En dat samen met de partners, provincie, RWS, ministerie van IenM en VNO-NCW. ‘Dankzij de waardevolle samenwerking tussen alle 19 gemeenten ligt er nu een aanpak waar we trots op zijn’, zegt Jan Vermeulen, hoofdadviseur Mobiliteit gemeente Arnhem en o.a. secretaris Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van de regio.

Na de opheffing van de voormalige Stadsregio stelden de 19 wethouders mobiliteit van de samenwerkende gemeenten, onder leiding van voorzitter Arthur Boone (wethouder van Westervoort) zich de vraag: Wat bindt ons? Waartoe zijn wij op aard? Waar overleggen wij over? Jan Vermeulen: ‘Toen ontstond het idee om na te gaan: wat willen wij met mobiliteit? Wat is onze visie? Wat zijn probleempunten in de regio? Zo constateerden we dat de beleidsplannen van de Stadsregio verouderd zijn. Ondertussen hebben de gemeenten Arnhem, Nijmegen en provincie een investeringsagenda opgesteld. Daarbij gaan de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zo ontzettend snel dat de 19 wethouders hebben afgesproken te inventariseren wat onze bovenlokale onderwerpen zijn.’

82 onderwerpen en 8 opgaven

De regio heeft hiervoor alle bovenlokale mobiliteitsonderwerpen geïnventariseerd en geprioriteerd. Stap voor stap gaan de gemeenten nu aan de gang met de uitwerking. Zodat alle gemeenten – grote en kleinere, Arnhem en Nijmegen – precies weten hoe de hazen lopen op mobiliteitsgebied. De visie is samengevat in een overzichtelijke kaart van de regio met daarop benoemd: 19 gemeenten, 82 onderwerpen en 8 opgaven. Vermeulen vervolgt: ‘Die inventarisatie komt erop neer dat wij als regio zien dat robuuste spoor-, wegen- en vaarnetten belangrijk zijn. Daar werkt de regio ook aan. Denk aan het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 in combinatie met de A15. Ook agenderen wij knooppunt Bankhoef en doen we een pleidooi om eerder de A12 te verbreden dan de A15 door te trekken. Daarnaast willen wij de werkgeversaanpak en de technologische ontwikkelingen rondom ITS continueren. Kortom, we gaan het huidige spoor- en wegennet beter benutten, wat goed past bij het gedachtengoed van het Beter Benutten programma.’

Inspelen op ontwikkelingen

Daarnaast wil de regio ook inspelen op de vele mobiliteitsontwikkelingen die ze ziet. Vermeulen: ‘De mobiliteit groeit, zo blijkt uit de Nationale Markt en CapaciteitsAnalyse 2030-2040. Maar wij kunnen niet meer verkeersruimte maken dan we hebben. Dus moeten we op een andere manier met die ruimte omgaan. Het programma Beter Benutten is daar ook op gestoeld, met in de eerste fase de inframaatregelen en in de tweede fase de gedragsmaatregelen. Spitsmijden is in Arnhem heel kansrijk, want daar ligt een prachtig netwerk dat we ook buiten de spitsen in kunnen zetten. Ook willen wij als regio inspelen op ontwikkelingen als duurzame mobiliteit en Mobility as a Service. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat wij met deze mogelijkheden ook de bereikbaarheid van de steden en de regio op peil kunnen houden.’ Verder staat in de visie nog een pleidooi voor Slimme Logistiek.

De noititie ‘Op weg naar een bereikbaarheidsaanpak’ is recent aan de wethouders aangeboden, zij realiseren zich dat er stappen genomen moeten worden. De vervolgstap is nu dat de wethouders met de partners hierover in gesprek tgaan, dus met provincie, Rijkswaterstaat en VNO-NCW/werkgevers. Vermeulen: ‘Kunnen wij het programmateam Beter Benutten dat er nu is niet laten voortbestaan en die een bredere opdracht geven? En zorgen dat er een regionale club een regionaal bereikbaarheidsplan, dus de uitwerking van deze visie, voorbereidt? De projecten zitten nu in de haarvaten van alle organisaties en het zou mooi zijn als wij daarboven gaan staan: wat komt er op ons af, wat zijn de ontwikkelingen? We weten dat het drukker wordt en dat er op de randen van de steden, de overgang van het hoofdwegennet landelijk naar lokaal er wat staat te gebeuren. Dat betekent dat wij menskracht moeten inbrengen, zoals wij dit nu ook al voor Beter Benutten doen. ‘

Twee verbindingen

Vermeulen vervolgt met trots: ‘Met deze richting voor een Bereikbaarheidsaanpak willen we het eerder opgestelde Bestuursakkoord Investeringsagenda Arnhem Nijmegen / Gelderland 2017 van betekenis laten zijn voor de hele regio. Wij zetten ons in voor die regionale bereikbaarheid. Daarnaast willen wij vooral een vitale, duurzame regio zijn met veel werkgelegenheid en woonpotentie. Bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor de economische positie van de regio. Zo zorgen wij voor een integrale benadering. En dat zijn mooie stappen die de portefeuillehouders mobiliteit hebben gemaakt. Vanuit het enthousiasme van de bestuurders is er iets moois aan het rollen gebracht dat mee rolt met de hele verankering van het gedachtengoed van Beter Benutten. De samenwerking met Beter Benutten heeft hier in de regio als katalysator gewerkt om tot een structurele samenwerking met alle partners te komen!’